Adatkezelési szabályzat

Bevezetés

A nexum Magyarország Kft. Karrier oldalán történő pályázás és regisztráció során a jelen tájékoztató ("Tájékoztató") szerint kezeljük a személyes adataidat.

A nexum bizalmasan kezeli a személyes adatokat és minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban tájékoztatást nyújtunk arra vonatkozólag, hogyan használjuk fel az általad megadott, esetleg harmadik felektől származó személyes adatokat.

Adatkezelő

nexum Magyarország Kft.
Székhelye: 6726 Szeged, Temesvári krt. 15.
Levelezési címe: 6726 Szeged, Temesvári krt. 15.
Telefon: +36 62 55 88 99
Email: info@nexum.hu

Az adatkezelés joglapja

Az adatok kezelésének jogalapja a hozzájárulásod.

Alapfogalmak

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Személyes adatok köre

Az általad a pályázási folyamatban megadott adatok, valamint az általad elvégzett tesztek, és a pályázatod értékelése során keletkezett adatok.

Adatkezelési opciók

A regisztráció során eldöntheted, hogy adataidat csak a megpályázott állások kapcsán kezelhetjük vagy szeretnéd, ha az adataid tárolásra kerülnénk az adatbázisunkban:

  • Adatbázisban kezelhetőek a személyes adataim: akkor válaszd ezt az opciót, ha általánosan regisztrálsz hozzánk, vagy az általad megpályázott konkrét pozíción/pozíciókon kívül más, a végzettségednek és szakmai tapasztalatodnak megfelelő be nem töltött, vagy új pozíció esetén is megkereshetünk téged.
  • Csak a megpályázott pozíciók kiválasztása kapcsán és kiválasztási ideje alatt kezelhetőek a személyes adataim: akkor válaszd ezt az opciót, ha azt szeretnéd, hogy adataidat csak a megpályázott pozíció/pozíciók betöltéséhez kapcsolódó kiválasztási folyamatban vegyük figyelembe.

Az adatkezelés célja

Attól függően, hogy melyik adatkezelési opciót választod, az adatkezelés céljai különböznek:

  • Ha adatbázisban kezelhetőek a személyes adataid: az adatkezelés célja az adataid adatbázisban tárolása a jövőben megüresedő, illetve új pozíció betöltéséhez való felhasználás, új pozíció betöltéséhez való felhasználás céljából, továbbá a megfelelő munkaerő kiválasztása, és a veled történő kapcsolattartás érdekében kezeljük az adataid.
  • Ha csak a megpályázott pozíciók kiválasztása kapcsán és kiválasztási ideje alatt kezelhetőek a személyes adataid: az adatkezelés célja benyújtott pályázatod elbírálása, ideértve a kiválasztási folyamat elvégzését és a pályázat eredményéről történő értesítést.
  • Egyéb esetekben vitarendezés, panaszok kivizsgálása, bírósági ítélet teljesítése céljából.

Személyes adatok megőrzési ideje

Személyes adataidat korlátozott ideig őrizzük meg és töröljük, ha már nem szükségesek az adatkezelés céljára. A kiválasztott adatkezelési cél alapján adatait különböző ideig kezeljük.

  • az adatkezelési tájékoztató elfogadását követő két évig kezeljük az adataid sikeres regisztrációt követően. Az időszak végén az adataidat automatikusan töröljük, akkor is ha van folyamatban levő pályázatod – ha ettől eltérően nem nyilatkozol.
  • Ha csak a megpályázott pozíciók kiválasztása kapcsán és kiválasztási ideje alatt kezelhetőek a személyes adataid: a megpályázott pozíció/pozíciók kapcsán folyamatban lévő kiválasztási folyamat lezárulta után 30 napig kezeljük az adataid, legkésőbb az utolsó beérkezett pályázatod követő két évig – ha ettől eltérően nem nyilatkozol. Az időszak végén az adataidat automatikusan töröljük.
  • Egyéb esetekben a vitarendezés lezárulátig, panaszok kivizsgálásáig, bírósági ítélet teljesítéséig.

Az adatkezeléssel összefüggő jogok

Hozzáféréshez való jog: a Karrier oldalunkon a Belépés oldalon az email címed és jelszavad megadása után van lehetőséged bejelentkezni a személyes fiókodba, ahol megtekintheted és kezelheted a személyes adataidat. Elérhetőségeinken keresztül írásban tájékoztatást tudsz kérni az adatkezeléssel kapcsolatban: mi az adatkezelés jogalapja, célja; a személyes adatok kategóriái; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; személyes adatok forrása, adatkezelők köre, amelyet indokolatlan késedelem nélkül rendelkezésedre átadunk.

Helyesbítéshez való joga: a Karrier oldalunkon a Belépés oldalon az email címed és jelszavad megadása után van lehetőséged bejelentkezni a személyes fiókodba, ahol az Adatok módosítása menüpontot választva módosíthatod a személyes adataidat. Elérhetőségeinken keresztül írásban kérheted adataid helyesbítését vagy hiányos személyes adataid pótlását, amelyet indokolatlan késedelem nélkül elvégzünk.

Törléshez való jog: a Karrier oldalunkon a Belépés oldalon az email címed és jelszavad megadása után van lehetőséged bejelentkezni a személyes fiókodba, ahol a Személyes adatok törlése menüpontot választva van lehetőséged a profilod és a kezeld adataid törlésére. A törlésről egy levelet kapsz az email címedre, amelyben található megerősítő linkre kattintva tudod véglegesíteni az adataid törlését. Elérhetőségeinken keresztül írásban kérheted adataid törlését, amelyet indokolatlan késedelem nélkül elvégzünk.

Adataid törlése esetén az esetlegesen folyamatban lévő kiválasztási folyamat is automatikusan véget ér, nem kerülhetsz kiválasztásra.

Az adatot nem töröljük, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyikéből szükséges: (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; (iii) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Adatkezelés korlátozáshoz való jog: a Karrier oldalunkon a Belépés oldalon az email címed és jelszavad megadása után van lehetőséged bejelentkezni a személyes fiókodba, ahol a Személyes profilodon az Adatkezelés korlátozása blokkban van lehetőséged az adatkezelést korlátozni. Az adatok korlátozását akkor kérheted, ha úgy gondolod, hogy adataid nem pontosak, az adataid jogellenesen kezeltük, de az adat törlését nem szeretnéd, vagy érvényesítése vagy védelme miatt. Elérhetőségeinken keresztül írásban kérheted adataid korlátozását, amelyet indokolatlan késedelem nélkül elvégzünk.
Adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog: jogosult vagy arra, hogy a saját helyzeteddel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozz személyes adatainak a nexum jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érdekeiddel, jogaiddal és szabadságaiddal szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A Karrier oldalunkon a Belépés oldalon az email címed és jelszavad megadása után van lehetőséged bejelentkezni a személyes fiókodba, ahol a Személyes adatok törlése menüpontot választva van lehetőséged a profilod és a kezeld adataid törlésére. A törlésről egy levelet kapsz az email címedre, amelyben található megerősítő linkre kattintva tudod véglegesíteni az adataid törlését. Elérhetőségeinken keresztül írásban kérheted adataid törlését, amelyet indokolatlan késedelem nélkül elvégzünk.

Adataid törlése esetén az esetlegesen folyamatban lévő kiválasztási folyamat is automatikusan véget ér, nem kerülhetsz kiválasztásra.

Adathordozhatósághoz való jog: a Karrier oldalunkon a Belépés oldalon az email címed és jelszavad megadása után van lehetőséged bejelentkezni a személyes fiókodba, ahol a Személyes profilodon az Adatok letöltése gombra kattintva le tudod tölteni a kezelt adataidat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban. Elérhetőségeinken keresztül írásban kérheted, hogy küldjük el a kezelt adatidat, amelyet indokolatlan késedelem nélkül elvégzünk. Az adathordozhatósághoz való jog nem terjed ki a papír alapon tárolt adatokra, ezért ilyen formában a tárolt adatok nem elküldhetőek.

Hozzájárulás visszavonásához való jog: az adatkezelés időtartama alatt bármikor visszavonhatod hozzájárulásod az adatkezeléshez. A Karrier oldalunkon a Belépés oldalon az email címed és jelszavad megadása után van lehetőséged bejelentkezni a személyes fiókodba, ahol a Személyes adatok törlése menüpontot választva van lehetőséged a profilod és a kezeld adataid törlésére. A törlésről egy levelet kapsz az email címedre, amelyben található megerősítő linkre kattintva tudod véglegesíteni az adataid törlését. Elérhetőségeinken keresztül írásban kérheted adataid törlését, amelyet indokolatlan késedelem nélkül elvégzünk.

Adataid törlése esetén az esetlegesen folyamatban lévő kiválasztási folyamat is automatikusan véget ér, nem kerülhetsz kiválasztásra.

Jogorvoslati lehetőség

Ha megítélésed szerint az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek, keress minket bizalommal elérhetőségeinken. Lehetőséged van bírósághoz fordulni, továbbá panaszt tehetsz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06-1-391-1400
Telefax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu